ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม

ทั่วไป
  รายงานผลการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
1377
ทั่วไป
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1485
ทั่วไป
  แผนการจัดหาพัสดุ
1265
ทั่วไป
  แผนผังการบริหาร อบต.บ่อพลอย
479
ทั่วไป
  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
689
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ แผนผังขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
286
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน อบต. บ่อพลอย
426
ทั่วไป
  คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
294
อบรม/ประชุม/สัมนา
  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จัดตั้งจุดเพื่อทิ้งขยะติดเชื้อเฉพาะหน้ากากอนามัยประจำหมู่บ้านในเขตตำบลบ่อพลอย
285
กิจกรรม
  อบต.บ่อพลอยขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเืพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19
311
กิจกรรม
  แผนผังกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์
272
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
265
กิจกรรม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
509
กิจกรรม
  E-Service บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ
339
กิจกรรม
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
259
กิจกรรม
  ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
194
อบรม/ประชุม/สัมนา
  ึ๊คณะผู้บริหารอบต. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พนักงานอบต. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัว
138
อบรม/ประชุม/สัมนา
  โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค โควิด - 19 เพื่อมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ่อพลอย
211
กิจกรรม
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
162
กิจกรรม
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
152
กิจกรรม
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
147
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
146
อบรม/ประชุม/สัมนา
  28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย อบต.บ่อพลอย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย
155
อบรม/ประชุม/สัมนา
  โครงการตำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองย่างช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
160
อบรม/ประชุม/สัมนา
  กิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมด้านอาชีพสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน" วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
219


ทั้งหมด 90 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3]  หน้าถัดไป>>


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  115
   เดือนนี้ : 8420
   ปี พ.ศ.นี้ : 71549
   ทั้งหมด : 323526


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848