ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม

กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
316
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี
240
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
343
ทั่วไป
  รายงานผลการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
873
ทั่วไป
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
992
ทั่วไป
  แผนการจัดหาพัสดุ
840
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสาร อบต.บ่อพลอย ทาง facebook
734
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
196
ทั่วไป
  ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
153
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์
216
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561
209
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศการบริหารจัดการกองทุน สปสช.ดีเด่น ระดับจังหวัดกาญจนบุนรี 2561
241
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา ประจำปี 2561
321
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561
325
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใส
235
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถิติการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพ
255
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
421
ทั่วไป
  แผนผังการบริหาร อบต.บ่อพลอย
258
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการติดตามประเมินผล
144
ทั่วไป
  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
233
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
215
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/w4nbv6
168
ทั่วไป
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
213
ทั่วไป
  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย
223
ทั่วไป
  โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดหมู่บ้านในตำบลบ่อพลอย ประจำงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561
281


ทั้งหมด 220 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  50
   เดือนนี้ : 3145
   ปี พ.ศ.นี้ : 42140
   ทั้งหมด : 214406


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848