ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

    เรื่อง ข้อมูลประชากร


 

 

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร
  ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย 254 233 487
หมูที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง 401 411 812
หมู่ที่ 3 บ้านท่าว้า 222 236 458
หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน 359 344 703
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม 222 240 462
หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน 559 573 1132
หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน 202 205 407
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 314 306 620
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 215 204 419
หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต 320 285 605
หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลิน 325 355 680
หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล 109 105 214
รวม 3502 3497 6999

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-04-23 21:20:57 แก้ไชวันที่ : 2013-06-18 10:30:14


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  102
   เดือนนี้ : 8407
   ปี พ.ศ.นี้ : 71536
   ทั้งหมด : 323513


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848