โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 เพื่อมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อพลอย

สถานที่ ณ วัดเขาวงจินดาราม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
วัคซีนโควิดตัวเลือก "ชิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬากรณ์ หมู่ 1-12 ตำบลบ่อพลอยขยายภาพ