ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ช่องทางการบริการ งานข้อมูลข่าวสารของทาง อบต.บ่อพลอย ผ่าน Line OA อบต.บ่อพลอย 19
    2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 54
    3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวจังหวัดกาญจนบุรี 59
    4. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 50
    5. การร่วมกันเสนอความคิดเห็นของชุมชนในการลดปริมาณขยะของชุมชน (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) 144
    6. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก 60
    7. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56
    8. เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 64
    9. ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 113
    10. รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566 123
    11. เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ วัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS 121
    12. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 122
    13. ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องเงินตอบแทน 108
    14. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566 137
    15. องค์การบริหารส่่วนตำบลบ่อพลอย ได้รับมอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในระดับ AA 476
    16. โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 394
    17. โครงการจัดทำการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพตามความถนัด(อบรมการทำหมอนรองคอ) 179
    18. โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค โควิด - 19 เพื่อมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ่อพลอย 424
    19. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบึงหัวแหวน 234
    20. โครงการ อสม.น้อย ร่วมตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 228

ทั้งหมด 45 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 82 | เดือนนี้ : 810 | ปีนี้ : 276602 | รวม : 353465
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี