ประกาศ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ปรเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) ประจำปี 2566 5
    2. ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 6
    3. ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 18
    4. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 285
    5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 624
    6. ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 309
    7. ประกาศ:รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 160
    8. ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ัดำรงตำแหน่งที่ว่าง 153
    9. ประกาศ : การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 148
    10. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 277
    11. ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 279
    12. ประกาศ : เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 92
    13. ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนน 97.60 ในระดับ AA 303
    14. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 165

ทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8422 | เดือนนี้ : 36345 | ปีนี้ : 64051 | รวม : 140914
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี