ประกาศ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ่อพลอย ประจำปีการศึกษา 2567 73
    2. ประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ฉบับภาษาอังกฤษ 110
    3. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 90
    4. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารของผู้บริหาร 105
    5. ประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ฉบับภาษาไทย 128
    6. ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 114
    7. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 133
    8. นิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 (Case Definition for Notifabal Avian Influenza) พ.ศ.2566 และวิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก 201
    9. ประกาศรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย พ.ศ.2566 169
    10. แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 162
    11. ประกาศ เรื่องกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 309
    12. ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 224
    13. ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 238
    14. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปี 2566 363
    15. ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 247
    16. ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ปรเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) ประจำปี 2566 271
    17. ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 329
    18. ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 426
    19. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 628
    20. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 876

ทั้งหมด 29 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 100 | เดือนนี้ : 30435 | ปีนี้ : 141202 | รวม : 673731
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี