ประกาศ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 11
    2. นิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 (Case Definition for Notifabal Avian Influenza) พ.ศ.2566 และวิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก 48
    3. ประกาศรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย พ.ศ.2566 39
    4. แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 38
    5. ประกาศ เรื่องกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 73
    6. ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 75
    7. ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 79
    8. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปี 2566 138
    9. ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 94
    10. ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ปรเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) ประจำปี 2566 97
    11. ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 117
    12. ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 184
    13. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 374
    14. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 711
    15. ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 395
    16. ประกาศ:รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 247
    17. ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ัดำรงตำแหน่งที่ว่าง 242
    18. ประกาศ : การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 237
    19. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 405
    20. ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 412

ทั้งหมด 23 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 882 | เดือนนี้ : 13070 | ปีนี้ : 350347 | รวม : 427210
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี