พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 207
    2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 174
    3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 182
    4. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 177
    5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 189
    6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 168
    7. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบัที่ 13 พ.ศ.2552 182
    8. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 183
    9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 176
    10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 190

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 715 | เดือนนี้ : 12903 | ปีนี้ : 350180 | รวม : 427043
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี