พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 114
    2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 87
    3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 94
    4. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 88
    5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 100
    6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 83
    7. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบัที่ 13 พ.ศ.2552 91
    8. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 94
    9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 88
    10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 91

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8288 | เดือนนี้ : 36211 | ปีนี้ : 63917 | รวม : 140780
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี