การป้องกันการทุจริต/ประโยชน์ทับซ้อน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 88
    2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 315
    3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 310
    4. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 317
    5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 313
    6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 307
    7. มาตรการป้องกันการรับสินบน 295
    8. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 310
    9. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 318
    10. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 305
    11. มาตรการตรวจสอบพบการทุจริต 314
    12. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 322
    13. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 403
    14. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 167
    15. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 486
    16. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565 240
    17. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 261
    18. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 1016
    19. ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 101
    20. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 260

ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 76 | เดือนนี้ : 804 | ปีนี้ : 276596 | รวม : 353459
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี