การป้องกันการทุจริต/ประโยชน์ทับซ้อน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 251
    2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 247
    3. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 257
    4. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 255
    5. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 253
    6. มาตรการป้องกันการรับสินบน 239
    7. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 255
    8. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 260
    9. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 249
    10. มาตรการตรวจสอบพบการทุจริต 254
    11. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 263
    12. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 347
    13. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 85
    14. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 180
    15. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 434
    16. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565 185
    17. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 179
    18. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 922
    19. ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 40
    20. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 183

ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 12 | เดือนนี้ : 6179 | ปีนี้ : 15434 | รวม : 92297
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี