การบริหารทรัพยากรบุคคล
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. นโยบาย แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

4. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

5. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

6. คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    - คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    - คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

    - คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร

    - คู่มือสมรรถนะหลัก

    - พจนานุกรมความรู้และทักษะ

7. แบบประเมิน

    - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

    - ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน

    - แบบประเมินแบบใหม่ ประเภทวิชาการทั่วไป

    - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

    - แบบประเมินพนักงานจ้าง (ผู้มีคุณวุฒิ)

    - แบบประเมินพนักงานจ้าง (ผู้มีทักษะ)

    - แบบประเมินพนักงานพนักงานครู

 

 

 

 

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 8326 | เดือนนี้ : 36249 | ปีนี้ : 63955 | รวม : 140818
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี