การบริหารทรัพยากรบุคคล
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. นโยบาย แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

4. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

5. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

6. คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    - คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    - คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

    - คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร

    - คู่มือสมรรถนะหลัก

    - พจนานุกรมความรู้และทักษะ

7. แบบประเมิน

    - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

    - ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน

    - แบบประเมินแบบใหม่ ประเภทวิชาการทั่วไป

    - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

    - แบบประเมินพนักงานจ้าง (ผู้มีคุณวุฒิ)

    - แบบประเมินพนักงานจ้าง (ผู้มีทักษะ)

    - แบบประเมินพนักงานพนักงานครู

8. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    - รายงานนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (6 เดือนแรกของปี 2566)

9. เลขที่ตำแหน่ง/มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

  1. ประเภทบริหารท้องถิ่น
  2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  1. ประเภทวิชาการ
  2. ประเภททั่วไป

 

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 828 | เดือนนี้ : 13016 | ปีนี้ : 350293 | รวม : 427156
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี