แผนพัฒท้องถิ่น

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 19
    2. แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 28
    3. แผนบริหารความเสี่ยง 40
    4. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565 100
    5. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 862
    6. ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปี 2565 200
    7. แผนพัฒนาสามปี 353
    8. นโยบายการพัฒนาและแนวทาง 453

ทั้งหมด 8 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 17 | เดือนนี้ : 6184 | ปีนี้ : 15439 | รวม : 92302
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี