ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

    เรื่อง รายงานผลการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี  2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้คะแนนรวมเป็นร้อยละ 90.92 แยกรายละเอียดในแต่ละด้าน 5 แต่ละด้าน

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ    ร้อยละ 98.18
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ร้อยละ 88.00
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   ร้อยละ 91.35
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ  ร้อยละ 87.61
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  ร้อยละ 100

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี  2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้คะแนนรวมเป็นร้อยละ 87.17 แยกรายละเอียดในแต่ละด้าน 5 แต่ละด้าน

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ    ร้อยละ 94.55
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ร้อยละ 89.52
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   ร้อยละ 90
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ  ร้อยละ 82.13
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  ร้อยละ 90.91

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี  2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้คะแนนรวมเป็นร้อยละ 86.30 แยกรายละเอียดในแต่ละด้าน 5 แต่ละด้าน

 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ    ร้อยละ 96.43
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ร้อยละ 83.11
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   ร้อยละ 88.72
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ  ร้อยละ 82.13
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  ร้อยละ 92.31

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี  2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้คะแนนรวมเป็นร้อยละ 90.16 แยกรายละเอียดในแต่ละด้าน 5 แต่ละด้าน

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ    ร้อยละ 88.57
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ร้อยละ 92.56
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   ร้อยละ 85.71
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ  ร้อยละ 91.8
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  ร้อยละ 92.31

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

      
 

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-07-06 21:32:50 แก้ไชวันที่ : 2022-04-12 10:31:03


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  108
   เดือนนี้ : 8413
   ปี พ.ศ.นี้ : 71542
   ทั้งหมด : 323519


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848