ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

    เรื่อง ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

 

           วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น "จุดหมาย" ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องการให้เกิดในอนาคตข้างหน้า วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบคำถามว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยต้องการอะไรในอนาคต?"

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

 

           "ตำบลที่เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงของพี่น้องประชาชน"

 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

 

             ภารกิจหลัก เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะเป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

 

ภารกิจหลักที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ประเทศ มีการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

 

ภารกิจหลักที่ ๒ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น ควบคุู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ภารกิจหลักที่ ๓ ปรับปรุง พัฒนา ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมแก้ไข คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการณ์ทีเปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคม ได้อย่างมีคุณค่า ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

 

ภารกิจหลักที่ ๔ การพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิต การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ภารกิจหลักที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีมีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม และยั่งยืน ปลูกฝัง จิตสำนึก ในการรักษาสภาพแวดล้อมทางนิเวศน์วิทยาของป่า และประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น

 

ภารกิจหลักที่ ๖ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสร้างระบบบริหารงานจัดการที่ดี โดยให้มีประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน ประชาชนมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ

ยุทธศาสตร์

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ๑) แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
   ๒) แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ
   ๓) แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและการจัดให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต
   ๑) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว
   ๒) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   ๓) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   ๔) แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ๕) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   ๖) แนวทางพัฒนาป้องกันการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ๑) การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเอนกประสงค์ รั่้ว และเครื่องเล่นเด็ก
   ๒) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
   ๓) การพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
   ๔) การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
   ๕) การส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม
   ๑) การพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
   ๒) การก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะสวนสุขภาพสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   ๓) การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาด ทางสะดวกและมีความปลอดภัย
 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ
    ๑) การส่งเสริมอาชีพ
    ๒) การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    ๑) การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย
    ๒) การพัฒนาบุคลากรและองค์กร
    ๓) การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงานอื่นๆ
    ๔) การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2018-10-20 19:53:49 แก้ไชวันที่ : 2018-11-07 16:41:55


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  91
   เดือนนี้ : 8396
   ปี พ.ศ.นี้ : 71525
   ทั้งหมด : 323502


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848