มาตรฐานการให้บริการ
 

   

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

4. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

5. การรับชำระะภาษีป้าย

6. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

10. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

12. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

13. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

14. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

15. การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานที่ศึกษาสังกัด อปท.

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งฯ)

17. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่บริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งฯ)

 

 

 

 

 

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 855 | เดือนนี้ : 13043 | ปีนี้ : 350320 | รวม : 427183
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี