ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม

ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง ตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบบ ป.ป.ช.01
88
ทั่วไป
  โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านท่าว้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญนบุรี แบบ ป.ป.ช.01
81
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (สายเก็ทอิน) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบบ ป.ป.ช.01
75
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสระตาโล-โกรกมะตูม) หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบบ ป.ป.ช.01
74
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วยหัด) หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลิน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบบ ป.ป.ช.01
74
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสามแยกบ้านเขาสิงโต-สามแยกบ้านนายวรพต) หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุุรี แบบ ป.ป.ช.01
70
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นประดู่คต) หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบบ ป.ป.ช.01
74
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลเจ้าพ่อเขาแดง-บึงหล่ม) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบบ ป.ป.ช. 01
67
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสระกรวด) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบบ ป.ป.ช.01
74
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหอกระจายข่าว-บ้านนายเด่น เหมือนมี) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
73
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบบึงสาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน ตำบลบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ฃ.
72
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นท่าว้า-ไร่สิงห์ทอง) หมู่ที 3 บ้านท่าว้า ตำบลบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช.01)
74
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบบึงอีหมัน) หมุ่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง (แบบ ป.ป.ช. 01)
71
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายกิมชุ้น-บ้านป้าง่อย) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย 2564 (แบบ ป.ป.ช.01)
72
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
190
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
181
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
237
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
181
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเฉลิม วิวาห์บัณบัต-บ้านเสาหงส์) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
165
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเฉลิม วิวาห์บัณฑิต - บ้านเสาหงส์) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
187
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ (เส้นไร่สิงห์ทอง) หมุ่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
191
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
167
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นศาลเจ้า-เขาสิงโต) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
192
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสระตาโล-โกรกมะตูม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
176
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด (เส้นสระตาโล-วัดถ้ำเขาเขียว) หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
172
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้มสามแยกเขาสิงโต-สามแยกบ้านนายวรพต) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
171
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นเขาเขียว-ทุ่งมังกะหร่า) หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว ตำบล
175
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นศาลเจ้า-เขาสิงโต) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
168
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นศาลเจ้า-เขาสิงโต) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
164
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสระกรวด ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
173
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเฉลิม วิวาห์บัณฑิต-บ้านเสาหงส์) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
163
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไร่สิงห์ทอง) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
176
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลเจ้าพ่อเขาแดง) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช. 01)
205
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลเจ้าพ่อเขาแดง) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช. 01)
227
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบบึงสาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน (แบบ ป.ป.ช. 01)
195
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างลานกีฬา (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง (แบบ ป.ป.ช. 01)
207
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางรพีพร สุดใจ) หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต (แบบ ป.ป.ช. 01)
205
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางละมัย เขียวแก้ว) หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว (แบบ ป.ป.ช. 01)
213
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสระกรวด) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน (แบบ ป.ป.ช. 01)
207
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล (แบบ ป.ป.ช. 07)
214
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (แบบ ป.ป.ช. 07)
212
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช. 07)
209
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายศรีหมอก) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม (แบบ ป.ป.ช. 01)
222
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วยหัด) หมุ่ที่ 11 บ้านวังไพลิน (แบบ ป.ป.ช. 01)
214
ทั่วไป
  ระกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายกิมชุ้น-บ้านป้าง่อย) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช. 01)
215
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการขุดสรุน้ำ (ทุ่งหนองก่ำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าว้า (แบบ ป.ป.ช. 07)
231
ทั่วไป
  ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช.07)
205
ทั่วไป
  โครงการวางท่อเมนประปา (กลุ่มบ้านนายสันติ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน (แบบ ป.ป.ช. 07)
208
ทั่วไป
  ปี 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
261
ทั่วไป
  ปี 2562 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
263
ทั่วไป
  ปี 2562 สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
289
ทั่วไป
  ปี 2562 ผลการจัดซื้ดจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
274
ทั่วไป
  ปี 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
260
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง โครงการขุดสระน้ำ (ทุ่งหนองก่ำ) หมู่ที่ 3 ประจำปี 2563
285
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง โครงการวางท่อเมนประปา (กลุ่มบ้านนายสันติ) หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563
352
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หลังอบต.บ่อพลอย ประจำปี 2563
282
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ประจำปี 2563
287
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563
272
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านสระตาโล) หมู่ที่ 12
351
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านวังไพลิน) หมู่ที่ 11
300
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านเขาสิงโต) หมู่ที่ 10
307
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านเขาเขียว) หมู่ที่ 9
289
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านหนองโพธิ์) หมู่ที่ 8
326
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านตะวัน) หมู่ที่ 7
277
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบึงหล่ม) หมู่ที่ 5
311
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบึงหัวแหวน) หมู่ที่ 4
279
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านท่าว้า) หมู่ที่ 3
270
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านหนองย่างช้าง) หมู่ที่ 2
265
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบ่อพลอย) หมู่ที่ 1
265
ทั่วไป
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
383
ทั่วไป
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
298
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6
284
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
336
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6 (แบบ บก 01)
289
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (แบบ บก01)
278
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงห้อง อปพร.อบต.บ่อพลอย
301
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามหลัง อบต.บ่อพลอย
290
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเส้นภายใน อบต.บ่อพลอย)
297
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นวัดถ้ำเขาเขียว) หมู่ที่ 1
337
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
362
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
317
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (แบบ ป.ป.ช.01)
350
ทั่วไป
  ประกาศโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (แบบ ป.ป.ช.07)
294
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลิน (แบบ ป.ป.ช.01)
300
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน (แบบ ป.ป.ช.01)
284
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช.01)
296
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม (แบบ ป.ป.ช.01)
357
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน (แบบ ป.ป.ช.01)
317
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช.01)
301
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว (แบบ ป.ป.ช.01)
360
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าว้า (แบบ ป.ป.ช01)
297
ทั่วไป
  ประกาศโครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล (แบบ ป.ป.ช.07)
295
ทั่วไป
  ุประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.2 บ้านหนองย่างช้าง (แบบ ป.ป.ช.01)
292
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นบ้านหนองเตียนถึงบ้านตะวัน
319
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.10(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
432
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง ม.9(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
398
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.7(เส้นบ้านนายสมสุข)(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
432
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.บ่อพลอย(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
387
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.บ่อพลอย(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
399
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.11(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
382
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.8(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
404
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.6(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
378
ทั่วไป
  โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ม.8(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
382
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.7(เส้นวัดหนองโพธิ์ เชื่อมต่อบ้านตะวัน)(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
341
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
353
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.4(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
377
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม 1(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
330
ทั่วไป
  โครงการก่อวางท่อเมนประปา ม.9(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
360
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.3(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
341
ทั่วไป
  โครงการขุดสระน้ำ ม.12(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
391
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
346
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
366
ทั่วไป
  ผู้ได้รับคัดเลือก โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.บ่อพลอย
469
ทั่วไป
  ผู้ยื่นซอง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.บ่อพลอย
437
ทั่วไป
  ผู้ซื้อซอง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.บ่อพลอย
464
ทั่วไป
  แบบ ปปช. ปร.5 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม
354
ทั่วไป
  แบบ ปปช.ปร.5 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง
521
ทั่วไป
  ปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน)ม.3
496
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(ภายในหมู่บ้าน) ม.3
498
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน) ม.3
427
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน อบต.บ่อพลอย
534
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน)
459
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(ภายในหมู่บ้าน)
438
ทั่วไป
  ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.4 บ้านบึงหัวแหวน
425
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านสระตาโล
449


ทั้งหมด 287 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  84
   เดือนนี้ : 8389
   ปี พ.ศ.นี้ : 71518
   ทั้งหมด : 323495


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848